Aktuellt

Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

con e toro puoi gestire le opzioni binarie mars 26, 2015

buy tastylia oral strips online without prescription

forex köpa dollar Mittengruppen är mycket positiv till att där finns ett nordiskt samarbetsavtal för att förebygga och motarbeta extremism i Norden. Samarbetsavtalet, som slöts 26.1.2015, är i sig ett viktigt bevis på att Norden tar sig an svåra och globala samhällsproblem som vi i de nordiska länderna bäst löser tillsammans.

cambiamolanostraitalia org 2015 01 autopzioni binarie o html
  • För att förebygga radikalisering måste vi i de nordiska länderna vara mer inkluderande gentemot civilsamhället och möta utsatthet och utanförskap med fler metoder än en. Här kan de olika tillvägagångssätten i de olika nordiska länderna vara till stor hjälp och öppna upp för helt nya lösningar.
  • Allmänt taget måste vi avsätta mer resurser till förebyggande arbete mot radikalisering och utsatthet.

www optek ch Kärnan i det preventiva arbetet är en förändring i allmänhetens attityder och aktioner. Om civilsamhället ska kunna reagera på basis av de nordiska ländernas gemensamma erfarenheter måste erfarenheterna föras fram till allmänheten på ett jämförbart sätt. Mittengruppen anser därför att rapporteringen av de gemensamma erfarenheterna och resultaten är av avgörande betydelse.

https iqoption com it options

buy line Requip Mittengruppen utgår från att utbildning prioriteras i det preventiva samarbetet mot extremism.

bineres trading
  • För att förebygga våldsamma rörelser och radikalisering måste alla, speciellt unga, få möjlighet att känna sig inkluderade på en så konkret nivå som möjligt. Inget är så konkret som utbildning, jobb och en klar, säker framtid. För det behövs förebilder, stödpersoner och förväntningar om att ungdomar ska prestera enligt bästa förmåga.
  • Utbildningen bör ge en tillräcklig kunskapsgrund för arbetslivets verklighet, insikt i var ungdomar kan söka stöd och råd och en grundläggande förståelse för demokrati, och religiös och kulturell mångfald.
  • Det är också centralt att de individer som anses vara i riskzonen för att radikaliseras och bli extremister hörs och inte objektifieras i det preventiva arbetet. Annars finns det en risk att det utökade preventiva arbetet ytterligare stigmatiserar grupper, i stället för att inkludera dem.
  • Kulturella skillnader och ett holistiskt tillvägagångssätt måste lägga grunden för integrationsarbetet i de nordiska länderna. Därför är det viktigt att stödja de etniska gruppernas egna civilorganisationer.

Köp Cialis Laholm  

currency trading charts Mer information

Tastylia for sale Nordiska rådet griper tag i radikaliseringsfrågan http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-griper-tag-i-radikaliseringsfraagan

buy Priligy with visa in Richmond California Cooperation Agreement of the Nordic network to prevent extremism https://www.regjeringen.no/nb/sub/radikalisering/radikaliseringskonferanse/cooperation-agreement-of-the-nordic-network-to-prevent-extremism/id2364665/

binör optionen demo Anders Eriksson, vice ordförande till Mittengruppen
  / +3584575221603

orso locatelli trading Mittengruppens generalsekreterare Anna Välimaa
/ +358451969659