Säännöt

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän säännöt

Säännöt on hyväksytty 28. tammikuuta 2002 vuosikokouksessa Oslossa. Niihin on tehty muutoksia vuosikokouksessa Stavangerissa 14. huhtikuuta 2008. Viimeisimmät muutokset on tehty vuosikokouksessa Akureyrissä 9. huhtikuuta 2018.

1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
2 § Jäsenet
3 § Hallitus
4 § Puheenjohtaja
5 § Vaalivaliokunta
6 § Nimenkirjoitusoikeus
7 § Tilikausi ja tilintarkastus
8 § Kokoukset
9 § Kokouskutsut
10 § Sääntömääräiset kokoukset
11 § Pohjoismaiden neuvoston vaalit
12 § Sihteeristö
13 § Sääntöjen muuttaminen
14 § Puolueryhmän lakkauttaminen

 

1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
Yhdistyksen (jäljempänä: puolueryhmän) nimi on Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä ry, Mittengruppen i Nordiska rådet rf (jäljempänä: Keskiryhmä). Sen kotipaikka on Helsinki, Suomi.

Keskiryhmän tarkoitus on edistää jäsentensä yhteisiä arvoja ja poliittisia tavoitteita Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa ja täysistunnoissa. Toiminnan yleisenä tavoitteena on edistää keskipuolueiden yhteistyötä Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston toimialoilla. Pääasiallisena toimintamuotona ovat kokoukset, joita järjestetään Pohjoismaiden neuvoston kokousten yhteydessä, sekä seminaarit, vierailut ja muut tapahtumat, joiden tarkoituksena on perehtyä yksittäisiin asiakysymyksiin.

2 § Jäsenet

Keskiryhmä koostuu kansanedustajista, jotka on valittu kunkin maan Pohjoismaiden neuvoston kansalliseen valtuuskuntaan seuraavista puolueista:

Radikale Venstre, Venstre, Liberale Alliance ja Kristendemokraterne (Tanska)

Samband, Miðflokkurin, Sjálvstýri ja Framsókn (Färsaaret)

Samarbejdspartiet, Atassut ja Demokraterne (Grönlanti)

Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Ruotsalainen kansanpuolue/Svenska folkpartiet ja Vihreä Liitto (Suomi)

Liberalerna på Åland, Åländsk Center, Hållbart Initiativ ja Ålands framtid (Ahvenanmaa)

Framsóknarflokkurin, Björt framtið, Viðreisn, Miðflokkurin ja Flokkur fólksins (Islanti)

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet ja Venstre (Norja)

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna ja Miljöpartiet (Ruotsi)

Ministerit sekä edellä mainittuja puolueita edustavat Nuorten Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston edustajat voivat osallistua keskiryhmän kokouksiin tarkkailijoina.

Jäseneksi voidaan yksimielisesti hyväksyä puolue tai Pohjoismaiden neuvoston yksittäinen jäsen, joka ei kuulu edellä mainittuihin puolueisiin, mikäli tämä keskiryhmän sääntöjen ja poliittisen ohjelman pohjalta hakee jäsenyyttä.

Puolueryhmän toiminnan rahoitus tulee Pohjoismaiden neuvoston puoluetuesta. Jäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

3 § Hallitus
Keskiryhmän asioita hoitaa hallitus, joka valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Hallituksen kokoonpano:
– Puheenjohtaja
– Varapuheenjohtaja
– 1-8 muuta jäsentä

Pääsääntö on, että hallituksessa on kaksi jäsentä Ruotsista, kaksi Norjasta, kaksi Tanskasta, kaksi Suomesta, yksi Islannista sekä yksi yhteinen jäsen itsehallintoalueilta (Grönlanti, Färsaaret, Ahvenanmaa). Keskustapuolueiden, liberaalien, kristillisten ja vihreiden puolueiden tulee olla edustettuina hallituksessa.

3:1 § Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen ajanjakso.
3:2 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin.
3:3 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta silloin kuin nämä katsovat sen aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä tätä vaativat.
3:4 § Hallitus on päätösvaltainen silloin kuin vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa ratkaisu tehdään arvalla. Vaaleissa on mahdollista pyytää suljettua lippuäänestystä.
3:5
§ Hallituksen täytevaali voidaan toimintavuoden aikana suorittaa ryhmäkokouksessa.

4 § Puheenjohtaja
Puheenjohtaja johtaa Keskiryhmän ja sen hallituksen työtä, edustaa puolueryhmää Pohjoismaiden neuvostossa ja ulospäin sekä johtaa puolueryhmän sihteeristöä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävänsä siirtyvät varapuheenjohtajalle.

5 § Vaalivaliokunta
Vaalivaliokunta valmistelee hallitusvaalin ennen kevätkokousta. Vaalivaliokunnassa on yksi kunkin maan kansallisen valtuuskunnan nimittämä jäsen sekä yksi itsehallintoalueiden (Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa) yhteisesti nimittämä jäsen.

6 § Nimenkirjoitusoikeus
Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai pääsihteerillä.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen sekä vuosikertomus jätetään tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Kokoukset
Ryhmäkokoukset ovat Keskiryhmän korkein päättävä elin.

Keskiryhmä kokoontuu vuodessa kahteen sääntömääräiseen kokoukseen: keväällä ja syksyllä.

Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa, ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen päättämänä ajankohtana.

Tämän lisäksi Keskiryhmä pitää Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokousten yhteydessä ryhmäkokouksen ja (tarvittaessa) hallituksen kokouksen.

Ylimääräinen kokous pidetään mikäli sääntömääräinen kokous niin päättää tai jos hallituksen mielestä tähän on aihetta tai mikäli kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii sitä hallitukselta jossain erityisessä asiassa. Kokous tulee järjestää kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätöksenä on, mikäli asiasta ei sääntöjen perusteella toisin määrätä, se näkökanta, jota on tukenut vähintään puolet annetuista äänistä. Jos äänestyksen tuloksena on tasapeli, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövalinnoissa taas ratkaisee arpa.

9 § Kokouskutsu
Hallitus kutsuu kokoukseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivämäärää lähettämällä kokouskutsun sähköpostitse yhdistyksen jäsenille.

10 § Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräisessä kokouksessa tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:

10:1 Kevätkokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouskutsun hyväksyminen ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuosi- ja toimintakertomus
 6. Tilintarkastajien kertomus
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 9. Muiden hallituksen jäsenten valinta
 10. Tilintarkastajien valinta
 11. Muut kokouskutsussa olleet asiat

10:2 Syyskokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouskutsun hyväksyminen ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
 6. Muut kokouskutsussa olleet asiat

Mikäli jäsen toivoo jonkin tietyn asian käsittelyä vuosikokouksessa, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan ottaa mukaan kokouskutsuun.

11 § Pohjoismaiden neuvoston vaalit
Keskiryhmä tekee ryhmäkokouksessaan päätöksen vuosittaisista henkilövalinnoista Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistoon ja valiokuntiin.

12 § Sihteeristö
Keskiryhmän sihteeristö koostuu pääsihteeristä sekä poliittisista sihteereistä, joiden palkkaamisesta vastaa ryhmän puheenjohtaja tai pääsihteeri. Sihteeristön työtä johtaa pääsihteeri hallituksen puheenjohtajan yleisessä valvonnassa.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 2/3 äänistä vuosikokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokset tulee olla yhdistyksen jäsenillä luettavissa vähintään 14 päivää ennen kokousta.

14 § Puolueryhmän lakkauttaminen
Lakkauttamistilanteessa yhdistyksen varat käytetään puolueryhmän tavoitteiden edistämiseksi tavalla, josta päätetään sääntömääräisessä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa, joka myös päättää lakkauttamisesta.