Tavoitteet

Tavoite – Globaalisti vaikuttava ja rajaton Pohjola

Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä politiikan, lakien ja standardien yhteensovittamisessa. Tavoitteena on rajaton pohjoismainen alue. Haluamme lisää yhteisiä pohjoismaisia ratkaisuja ja selkeämpää vastuunjakoa, mikä luo lisäarvoa ja säästää resursseja.

Paikallisesti haluamme…

Tehdä Pohjolasta yhtenäisen markkina-alueen ilman rajaesteitä työnteolle, koulutukselle, yrittämiselle, innovaatioille, terveyden- ja sairaanhoidolle, infrastruktuurille ja pelastuspalveluille.

Tehdä Pohjolasta turvallisen kaikille ehkäisemällä sosiaalista syrjäytymistä ja eriytymistä.

Tehdä Pohjolasta edelläkävijän biotaloudessa, lisätä energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä mahdollistaa älykkäiden energiaratkaisujen käyttö.

Lisätä pohjoismaista tutkimusta ympäristön, ilmaston, energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, älykkäiden energiaratkaisujen, hyvinvointiteknologioiden, elintarvikkeiden, lääkkeiden, IT:n ja materiaali- sekä bioteknologian alalla.

Luoda lisää kannustimia yrityksille, jotta ne voisivat tarjota harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta yli rajojen.

Syventää pohjoismaista turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä.

Syventää pohjoismaista yhteistyötä EU:ssa ja Euroopan talousalueella.

Edistää rauhaa, demokratiaa ja hyvinvointia Pohjolan lähialueilla.

Globaalisti haluamme…

Vaalia pohjoismaista identiteettiä niin että se voi jatkossakin toimia pohjana pohjoismaisen kulttuurin, muodin, ruoan, koulun, vihreiden innovaatioiden ja turismin yhteiselle markkinoinnille.

Toimia pohjoismaisesti kansainvälisillä areenoilla siviilikriisinhallinnassa, konfliktinratkaisussa, avunannossa, kansalais- ja ihmisoikeuksissa sekä ympäristökysymyksissä.

Vahvistaa yhteisiä pohjoismaisia ympäristö- sekä yhteiskunnallisia standardeja, ja tehdä niistä maailmanlaajuisesti tunnettuja ja haluttuja.

Luoda yhteisen pohjoismaisen strategian Pohjoisatlantille, Arktikselle, Pohjoiskalotille ja Itämerelle.

Tiivistää pohjoismaisten ulkomaanedustustojen välistä yhteistyötä edunvalvonnassa ja kansalaispalveluiden järjestämisessä.