Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2018

Keskiryhmä on Pohjoismaiden neuvoston viidestä puolueryhmästä suurin. Tavoitteemme on sujuva arki Pohjoismaiden kansalaisille. Haluamme, että Pohjoismaat tekevät yhteistyötä EU:ssa vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi Pohjolassa.

Osaaminen ja kulttuuri
Keskiryhmä painottaa kulttuurin itseisarvoa ja merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja elinvoimalle. Odotamme Pohjoismaiden ministerineuvostolta kulttuuripoliittista selontekoa, joka sisältää raportin kulttuurin merkityksestä ihmisten väliselle yhteisymmärrykselle. Haluamme myös jatkaa työtä digitaalisten televisiopalveluiden maakohtaisten rajoitusten eli geoblokkauksen poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä ja siten huolehtia siitä, että pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden kanavasisällöt ovat kaikkien Pohjoismaiden asukkaiden saatavilla.

Kasvu ja kehitys
Keskiryhmä toimii sen hyväksi, että vuodelta 1982 peräisin oleva Pohjoismaiden yhteisiä työmarkkinoita koskeva sopimus päivitetään. Tämän lisäksi haluamme kiinnittää erityishuomiota ammattipätevyyksien tunnustamiseen eri Pohjoismaiden välillä. Kuljetusalalla huomion kohteena ovat raja-alueet ja toimivat yhteydet – ennen kaikkea innovatiiviset ja resurssitehokkaat liikenneyhteydet. Myös kestävä matkailu Pohjolassa ja puhdas pohjoismainen ruoka kilpailuvalttina ovat asioita, joita keskiryhmä haluaa edistää. Energia-alalla seurataan Jorma Ollilan laatiman energiaselvityksen jatkoa.

Ilmasto ja kestävä kehitys
Keskiryhmä jatkaa työtä muovijätteen ja rehevöitymisen vähentämiseksi Pohjolassa, eritoten meriympäristöissä. Erityisesti meitä kiinnostaa myös meriturvallisuuden sekä raskasöljyn kiellon edistäminen arktisilla alueilla. Energia-alalla kannatamme aloitteita, jotka edistävät Pohjoismaiden yhteisiä ja rajattomia energiamarkkinoita. Jatkamme myös työtä kuluttajien roolin vahvistamiseksi taistelussa ilmastomuutosta vastaan sekä Pohjoismaiden yhteisiä pelisääntöjä alustataloudessa jakamistalouden työvälineenä. Uusia teemoja vuonna 2018 ovat matkailun kestävät kuljetusmahdollisuudet eritoten arktisilla alueilla sekä menetelmät Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi.

Hyvinvointi
Keskiryhmä toimii yhteispohjoismaisen sähköisen tunnistamisen hyväksymiseksi. Tällä ns. e-identiteetillä sekä ehdottamammalle sähköisellä pakkausselosteella on myös suora yhteys EU:n lainsäädäntöön.  Toimimalla pohjoismaisittain suhteessa EU:n komissioon haluamme taata, että Pohjoismaat voivat toimia näillä kahdella alalla juohevasti ja tulevaisuuteen katsoen. Terveydenhuollon alalla haluamme kannustaa pohjoismaisiin yhteistyösopimuksiin mitä tulee huippuosaamisen jakamiseen maiden välillä esimerkiksi elinsiirroissa tai vaativissa synnytyksissä Bo Könbergin raportin yleisten linjausten mukaisesti. Raja-alueilla on meille erityinen merkitys esimerkiksi mitä tulee asukkaiden mahdollisuuteen päästä
rajat ylittävän terveydenhuollon ja sairaankuljetuspalveluiden piiriin. Keskiryhmä haluaa myös seurata tarkkaan Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävää työtä uusien maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Keskiryhmä jatkaa aktiivisesti työtä tasa-arvon edistämiseksi kaikilla aloilla. Ennen kaikkea haluamme jatkossakin löytää ratkaisuja ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi esimerkiksi kysynnän pienentämiseen tähtäävin toimin.

Turvallisuus-, ulko- ja EU-politiikka
Keskiryhmä toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aktiivisesti. Jatkamme työtä Pohjoismaiden neuvoston roolin ja osaamisen vahvistamiseksi muun muassa viemällä eteenpäin ajatusta oman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvän valiokunnan perustamisesta. Lisäksi haluamme vahvistaa pohjoismaista puolustusalan yhteistyötä (NORDEFCO) ennen kaikkea tiiviimmän parlamentaariseen seurannan kautta. Meille keskeisiä kysymyksiä ovat siviilivalmius ja yhteiskunnallinen turvallisuus yhteisten hybridiuhkien kasvaessa. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on turvallisen ja osallistavan yhteiskunnan ja sitä kautta ulkoisen turvallisuuden luomisessa tärkeä tehtävä. Ulkopolitiikassa painopisteemme on jatkossakin Pohjoismaiden rauhanvälitysyhteistyö sekä globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030. Haluamme edistää Pohjoismaiden yhteistä näkemystä erilaisilla kansainvälisillä ja globaaleilla areenoilla, muun muassa EU:ssa ja YK:ssa.  EU-yhteistyö on keskiryhmän työssä tärkeää, ja tulemme osaltamme edistämään entistä tiiviimpää pohjoismaista EU-yhteistyötä Brexitin jälkeen sekä lainsäädäntöprosessin varhaisessa vaiheessa että itse lainsäädännön täytäntöönpanovaiheessa, jossa suositamme yhteispohjoismaista vaikutusten arviointia.

Kokouskalenteri
23. tammikuuta, Ruotsi
9. huhtikuuta, Akureyri, Islanti
14.–16. elokuuta, Färsaaret
12. syyskuuta, Grönlanti
29. lokakuuta, Norja

 

 

Aiempia toimintasuunnitelmia

2017

Vuonna 2017 keskiryhmän tavoitteena on vahvistaa edelleen pohjoismaisen yhteistyön roolia ja vaikuttavuutta. Yhteistyön tulee johtaa konkreettisiin tuloksiin ja hyötyyn kansalaisten kannalta sekä vahvistaa turvallisuutta ja rakentaa rauhaa lähialueilla ja maailmanlaajuisesti.

Rajaesteet

Jatkamme edelleen vaikuttamista vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä. Rajaestetyön tulee olla niin konkreettista kuin mahdollista; hyvä esimerkki on pohjoismaisen tiedotuspalvelun luominen yrityksille. Valvomme entistä tarkemmin, että yksittäiset ehdotuksemme myös johtavat toimenpiteisiin. Pohjoismaiden neuvoston valiokuntatyöskentelyssä keskitymme rajaesteiden identifioimiseen ja eliminoimiseen.

Rajaton pohjoismainen sairaanhoito, pohjoismainen kansalaisuus, maahanmuutto, ääriliikkeet

Jatkamme Könbergin raportin seurantaa liittyen rajattomaan pohjoismaiseen sairaanhoitoon. Jatkamme työskentelyä pohjoismaisen kansalaisuuden hyväksi herättelemällä aiheesta keskustelua erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa. Aiomme myös olla mukana luomassa tasapainoista keskustelua maahanmuutosta ja pakolaisista sekä etsimässä pohjoismaisia ratkaisuja ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi.

Rauhanvälittäminen, konfliktinratkaisu, ihmisoikeudet, pohjoismainen brändi

Tavoitteenamme on vahvistaa Pohjoismaiden yhteistyötä konfliktien ratkaisussa sekä rauhanvälittämisessä. Haluamme saada statusraportin ns. Stoltenbergin raportin suosituksista ja ehdotamme uutta ”Stoltenberg II –raporttia” joko sisäisen turvallisuuden tai rauhanrakentamisen ja konfliktinehkäisyn alalla. Tulemme myös kannustamaan Pohjoismaita tiiviimpään yhteistyöhön ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vahvistamiseksi sekä ihmiskaupan torjumiseksi. Tulemme myös seuraamaan tarkasti hallitusten välistä yhteistyötä Pohjoismaiden globaalin roolin ja aseman nostamiseksi ja pohjoismaisen brändin rakentamiseksi.

Pohjoismaisten yliopistojen globaali asema, uusi pohjoismainen tv-palkinto

Tavoitteemme vuonna 2017 on vahvistaa pohjoismaisten yliopistojen globaalia roolia. Ehdotamme mm. pohjoismaista stipendijärjestelmää EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille sekä erityistukea konfliktialueilta tuleville opiskelijoille. Tulemme myös ehdottamaan uutta pohjoismaista TV-palkintoa.

Rajat ylittävät infrastruktuurihankkeet, nuorisotyöttömyys, maahan muuttaneiden mukaan ottaminen

Työskentelemme rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden puolesta sekä sellaisten rakenteellisten ratkaisujen puolesta, jotka hyödyttävät myös muita lähialueen maita. Myös pienet infrahankkeet ovat tärkeitä. Haluamme helpottaa raja-alueilla asuvien arkipäivää sekä parantaa talouden ja työmarkkinoiden edellytyksiä poistamalla hallinnollisia ja muita esteitä rajoja ylittävältä toiminnalta. Nuorisotyöttömyys sekä hiljattain maahan muuttaneiden mukaan ottaminen työelämään on tämän hetken suurimpia haasteita, joiden ratkaisemisessa keskiryhmä haluaa olla aktiivisesti mukana. Tulemme myös seuraamaan, kuinka pohjoismainen yhteistyö veroparatiisien poistamiseksi etenee.

Muovijäte, kiertotalous, kansalaisten rooli ilmastonmuutosten torjumisessa, jakamistalous

Vuonna 2017 tulemme työskentelemään sen puolesta, että Pohjoismaiden hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin muovijätteen vähentämiseksi huomattavasti nykyisestä. Kiertotalous sekä kestävä tulevaisuus ovat aihepiirejä, joita keskiryhmä tulee edistämään ehdotuksin sekä kirjallisin kysymyksin. Lisäksi tulemme ottamaan esiin kansalaisten roolin ilmastonmuutosten ehkäisemisessä sekä jakamistalouden eri puolia kansalaisten näkökulmasta. Tulemme seuraamaan tarkasti Suomen vuonna 2017 alkavaa puheenjohtajuutta Arktisessa neuvostossa.

Pohjoismainen EU-yhteistyö

Keskiryhmä haluaa löytää yhä useampia esimerkkejä onnistuneesta pohjoismaisesta EU-yhteistyöstä. Haluamme vaikuttaa siihen, että Pohjoismaiden neuvoston kaikilla valiokunnilla olisi jokin konkreettinen ehdotus tähän aiheeseen liittyen. Tulemme seuraamaan tarkasti Pohjoismaiden hallitusten välisen EU-yhteistyön kehittymistä. Sen lisäksi tulemme seuraamaan tärkeimpien EU-direktiivien kansallista soveltamista eri Pohjoismaissa.

Kokousajankohdat

24. tammikuuta, Norja

3. huhtikuuta, Ruotsi, kevätkokous

18. elokuuta, kesäkokous

19. syyskuuta, Islanti

30. lokakuuta, Suomi (Pohjoismaiden neuvoston istunto), syyskokous