Aktuellt

Mittengruppen arbetar för förebyggande gränshinderarbete – kräver ökat samarbete inför implementering av EU-direktiv

januari 28, 2015

Näringsutskottet enades i Mariehamn 27. januari 2015 om Mittengruppens medlemsförslag. Beslutet blev en rekommendation till Nordiska ministerrådet att införa som en fast praxis att ordförandelandet i NMR screenar kommande EU-rättsakter och företar en prioritering mellan dessa, i relation till direktivens uppskattade betydelse för den fria rörligheten inom Norden, och inbjuder implementeringsansvariga tjänstemän från övriga berörda departement, till nordiska samråd kring tolkning, process och implementering av dessa EU-rättsakter.

Mittengruppen arbetar också för att främja den fria rörligheten i Norden

Mittengruppen ser att det behövs en självsanering av regelverket, att det finns risk för att man på departementen inte har en aning om lokala problem och att det saknas vägledning för handläggare för sådant som rör nordiska konventioner.

Ett enigt näringsutskott beslutade även att, enligt Mittengruppens medlemsförslag, rekommendera Nordiska ministerrådet att de nationella myndigheterna ges i uppdrag att löpande göra regelförändringar samt att se över den praktiska tillämpningen av gällande regelverk för att underlätta den fria rörligheten i Norden.

Myndigheterna ska också löpande identifiera och till regeringarna inrapportera sådana gränshinder som drabbar enskilda och företag som verkar över gränserna i Norden och som uppdagas i samband med myndighetens lagstiftningstillämpning.

Regeringarna bör ge sina centrala myndigheter i uppdrag att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, kopplade till relevanta nordiska avtal och konventioner, för att säkerställa att tolkningen och tillämpningen av dessa är så likartad som möjligt, samt för att tillsammans utarbeta vägledningar till de handläggare som ska tillämpa överenskommelserna.