Aktuellt

Nordiska rådets Mittengrupp kräver nordisk koordination när det gäller EU:s vattenpolitik och förhandlingar om internationella handels- och investeringsavtal

april 9, 2014

Klimateffekterna, befolkningstillväxten och en ökad konsumtion av vatten skapar påfrestningar för hela världens vattenförsörjning och vattendrag. Det är ytterst viktigt att de nordiska länderna i samband med förhandlingarna för EU:s vattenpolitik och internationella handels- och investeringsavtal lyfter upp frågor som berör skyddet av vatten- och andra naturresurser.

Mittengruppen har lämnat in ett medlemsförslag till Nordiska rådet, där man efterlyser ett fördjupat nordiskt samarbete, både globalt och i EU, för att trygga de nordiska vattenresurserna. Mittengruppen anser att tryggandet av vattenresurser bör prioriteras och att de nordiska länderna bör arbeta strategiskt för att se till att våra vattendrag inte utsätts för påfrestningar och föroreningar. Det är viktigt att arbeta för en god hantering och gott skydd av vattenresurser samt att grundvattenresurserna inte överutnyttjas.

– Det intressanta med vattenfrågorna är att de är tätt sammankopplade med de ekonomiska, sociala och till och med säkerhetsfrågorna. Vid sidan av möjligheter ser vi också hotbilder. I Norden beräknas klimatförändringen påverka bland annat nederbördsmängderna, avdunstningen och avrinningen. Kvaliteten i vattendragen kan bli sämre när jorden inte är frusen i längre perioder, vilket innebär att vattenvården blir mer krävande på grund av erosion och en ökad näringsbelastning i vattendragen, konstaterar Åsa Torstensson, ordförande för Nordiska rådets Mittengrupp.

Mittengruppen betonar att det behövs bättre samordning mellan de nordiska länderna när det gäller EU:s vattenpolitik och internationella handels- och investeringsavtal. Det är ytterst viktigt att de nordiska länderna i samband med avtalsförhandlingarna lyfter upp frågor som berör skyddet av naturresurser.

– Nordens höga teknologiska kunnande om förvaltning av vattenresurser kan öppna nya möjligheter för de nordiska länderna att sprida kunnandet internationellt samtidigt som vi kan betona hållbart utnyttjande av vattenresurser, avslutar Torstensson. – Vi vill också i framtiden själva förvalta våra egna sötvattenreserver.

Mittengruppen godkände initiativet om vattenförsörjning på sitt möte i Akureyri den 7 april 2014.

Läs hela initiativtexten på norden.org -webbsidan.

 

Mer information

 

Åsa Torstensson

Ordförande för Nordiska rådets Mittengrupp

tfn +46703439618

 

Mari Hokkanen

politisk sekreterare

tfn +358 9 432 4121