Stadgar

Stadgar för Mittengruppen i Nordiska Rådet

Antagna vid årsmöte i Oslo den 28 januari 2002. Reviderade vid årsmöte i Stavanger den 14 april 2008. De senaste förändringarna antogs vid årsmöte i Akureyri den 9 april 2018.

1 § Namn, hemort och syfte
2 § Medlemmar
3 § Styrelse
4§ Ordförande
5 § Valkommittén
6 § Namnteckning
7 § Verksamhets- och räkenskapsår
8 § Möten
9 § Möteskallelser
10 § Årsmötet
11 § Nordiska rådets val
12 § Sekretariatet
13 § Ändring av stadgarna
14 § Upplösande av partigruppen

1 § Namn, hemort och syfte
Föreningens (härefter: partigruppens) namn är Mittengruppen i Nordiska rådet rf, Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä ry (härefter: Mittengruppen). Hemort är Helsingfors, Finland.

Mittengruppens syfte är att främja medlemmarnas gemensamma värderingar och politiska mål i Nordiska rådets utskott och plenum. Verksamhetens överordnade syfte är att främja mittenpartiers samarbete inom de områden där Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är verksamma.

De huvudsakliga verksamhetsformerna består av möten som organiseras i samband
med Nordiska rådets möten, samt seminarier, besök och övriga kunskapsbyggande aktiviteter.

2 § Medlemmar
Mittengruppen består av parlamentariker som har valts till respektive lands nationella delegation till Nordiska rådet från följande partier:

Radikale Venstre, Venstre, Liberale Alliance och Kristendemokraterne (Danmark)
Samband, Miðflokkurin, Sjálvstýri och Framsókn (Färöarna)
Samarbejdspartiet, Atassut och Demokraterne (Grönland)
Centern i Finland, Kristdemokraterna, Svenska Folkpartiet och Gröna Förbundet (Finland)
Liberalerna på Åland, Åländsk Center, Hållbart Initiativ och Ålands framtid (Åland)
Framsóknarflokkurin, Björt framtið, Viðreisn, Miðflokkurin och Flokkur fólksins (Island)
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet och Venstre (Norge)
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (Sverige)

Regeringsrepresentanter samt Ungdomens Nordiska Råds presidieledamöter från de ovannämnda partierna har observatörsstatus på Mittengruppens möten.

Mittengruppen kan enhälligt invälja till medlem ett parti eller enskild ledamot i Nordiska rådet som inte tillhör ett av de ovannämnda om denna med stöd i föreningens stadgar och politiska plattform anhåller därom.

Mittengruppens verksamhet finansieras av partistöd från Nordiska rådet. Medlemmar erlägger inga medlemsavgifter.

3 § Styrelse
Mittengruppens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet.
Styrelsen består av:
– Ordförande
– Vice ordförande samt
– 1-8 övriga ledamöter

Huvudprincipen är att i styrelsen ingår två ledamöter från Sverige, två från Norge, två från Danmark, två från Finland, en från Island, samt en gemensam ledamot från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland. Centerpartierna, liberalerna, kristdemokraterna och miljöpartierna skall vara representerade i styrelsen.

§ 3:1 Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
§ 3:2 Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare.
§ 3:3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
§ 3:4 Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice
ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Vid val kan sluten omröstning begäras.
§ 3:5 Fyllnadsval vid vakans i styrelsen kan under verksamhetsåret företas vid gruppmötet.

4 § Ordförande
Ordföranden leder Mittengruppens och dess styrelses möten, företräder partigruppen i Nordiska Rådet och i övrigt utåt samt utövar ledning av partigruppens sekretariat. I ordförandens frånvaro inträder styrelsens vice ordförande.

5 § Valkommittén
Valkommittén, som förbereder val till styrelsen inför vårmötet, skall ha följande sammansättning: en ledamot från varje land, som de nationella delegationerna själva utser, och en ledamot från de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, som dessa tre utser gemensamt.

6 § Namnteckning
Mittengruppens namn tecknas av ordförande, vice ordförande eller generalsekreterare.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och gruppens årsberättelse skall överlämnas till
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

8 § Möten
Mötena är Mittengruppens högsta beslutande organ.
Mittengruppen håller två årsmöten: ett vårmöte och ett höstmöte.

Vårmötet hålls under tiden januari-maj och höstmötet under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Därutöver hålls gruppmöte och styrelsemöte (vid behov) i samband med Nordiska rådets
utskottsmöten.

Ett extra årsmöte hålls då årsmöte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av partigruppens röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts till styrelsen.

Vid Mittengruppens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9 § Möteskallelser
Styrelsen skall senast sju dagar före mötet per e-post kalla varje medlem.

10 § Årsmöten
På årsmöten skall minst följande ärenden behandlas.

§10:1 Vårmötet
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Godkännande av kallelse och mötets beslutsförhet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Årsredovisning och verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseordförande
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Övriga, i möteskallelsen, nämnda ärenden

§ 10:2 Höstmötet
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Godkännande av kallelse och mötets beslutsförhet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår
6. Övriga, i möteskallelsen, nämnda ärenden
Om en medlem önskar att ett ärende skall behandlas vid ett årsmöte skall hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11 § Nordiska rådets val
Inför val till Rådets presidium och utskott vid den årliga sessionen fastställs Mittengruppens förslag till företrädare på ett gruppmöte.

12 § Sekretariatet
Mittengruppens sekretariat består av en generalsekreterare och ett antal politiska sekreterare, som anställs av gruppens ordförande eller av generalsekreteraren. Sekretariatets arbete leds, under styrelsens ordförandes övergripande ledning, av generalsekreteraren.

13 § Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna kan beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet av de givna rösterna. Förslag till ändring av stadgarna skall vara medlemmarna till handa minst 14 dagar före mötet.

14 § Upplösande av partigruppen
Då partigruppen upplöses används tillgångarna för att främja partigruppens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det ordinarie årsmöte, eller extra årsmöte, som fattar beslutet om upplösningen.