Värden

Värdegrund – För människan och mänskligheten

Mittengruppens partier har sitt ursprung i folkliga rörelser. Vi står för näringsfrihet, entreprenörskap, jordnärhet, decentralisering och valmöjligheter.

Mittengruppen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Norden. Vi är måna om folkbildning och människans förmåga att fatta beslut om sitt eget liv. Vi framhäver den enskilda människans friheter och rättigheter samt ansvarfullhet. Vi värnar demokrati och folkstyre samt samhällets mångfald, inkludering och jämlikhet.

Individen: Friheter, rättigheter och ansvar

Vi vill att varje person har valfrihet och valmöjligheter i livet, yttrandefrihet och öppen tillgång till information.

Vi värnar respekt för rättssamhällets principer, jämställdhet samt tryggande av minoriteters kultur och rättigheter.

Vi menar att var och en har ett ansvar, inom samhällets ramar, för att ta hänsyn till demokrati, omgivning, miljö och naturresurser med tanke på kommande generationer och deras levnadsvillkor och behov.

Samhället: Mångfald, folkstyre och social integration

Mångfald, inkludering, dialog och jämlikhet är för oss bärande principer i samhället.

Folkstyre, ett starkt civilt samhälle, starkt lokalt beslutsfattande och aktivt medborgarskap är grundläggande för välfärden.

Utbildning, arbete, social integration och jämställdhet, samt folkhälsa är hörnstenar för hög livskvalitet.