Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2019
Mittengruppen vill se större synergier och helhetstänk mellan de olika sakområdena. Agenda 2030 förutsätter åtgärder för välmående och hållbarhet som kräver multidisciplinärt samarbete. Då Mittengruppen ser en potential till synergier, så kommer gruppen närma sig ärenden ur fler perspektiv än ett.

Geoblockering och språkförståelse
I 2019 kommer Mittengruppen att fortsätta arbeta för att avskaffa geoblockering, som förhindrar de nordiska medborgarna att se grannländernas tv-program digitalt. Geoblockering utgör en omfattande barriär för ömsesidig språkförståelse och kulturutväxling i Norden. Dessa kan också främjas genom en tidig insats i skolorna, samt genom att främja mobiliteten för studerande och forskare i de nordiska universiteten.

Fokuspunkter:
– Avskaffande av geoblockering, samproduktion av nordiska tv-serier
– Ökad mobilitet för nordiska studeranden i Norden och garanterat mottagande av internationella studerande som i sitt hemland är i en sårbar situation
– Tidiga satsningar på nordisk språkförståelse i skolorna

Energisäkerhet, järnvägar och karbonfångst
Mittengruppen vill under 2019 arbeta vidare med Jorma Ollilas rapport och önskar å få belyst flera sidor runt frågan om energisäkerhet. Både hur norden kan samarbete bättre for å producera tillräcklig bärkraftig energi och ut från ett samhällssäkerhetsperspektiv. På transportområdet har vi särskild fokus på gränsområden och fungerande förbindelser, särskilt järnvägar. I tillägg vill vi följa upp arbetet med Hyperloop. Ytterligare vill vi jobba for att främja nordiskt samarbete om utbyggning av karbonfångst och lagring.

Fokuspunkter:
– Energisäkerhet – hållbar energiproduktion och samhällssäkerhet
– Fungerande transport på gränsområden, särskilt järnvägar
– Nordiskt samarbete om karbonfångst och lagring

Cirkulär ekonomi och den gröna omställningen
Mittengruppen ser den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen som århundradets möjlighet för Norden. Norden ska ligga i framkant i hållbarhetsarbetet och den gröna omställningen. Under 2019 kommer Mittengruppen att fokusera på olika aspekter av dessa två. Vi kommer också att fortsätta arbeta för en Nordisk Grön Bank som kan i framtiden finansiera relevanta initiativ inom de nämnda områdena. Mittengruppen kommer lyfta fram förslag om hur Norden kan minska på klimatbelastningen. Mittengruppen vill att vi i Norden drar nytta av potentialen i jordbruk och transport i klimatarbetet och den gröna omställningen.

Fokuspunkter:
– Nordisk Grön Bank
– Hållbart byggande
– Matsäkerhet i ljuset av de förändrade väderkonditionerna
– Innovativa lösningar för att bekämpa övergödningen av Östersjön
– Flygbränslets utveckling i Norden
– Hydrogen och CO2 –lagring – nordiskt projekt i klimatomställningen
– Plastavfallsinsamling och implementeringen av plaststrategin
– Offentlig upphandling av plastprodukter

Gränsöverskridande vård, e-identitet, jämställdhet och civilrättsligt samarbete
Mittengruppens arbete i Nordiska rådets välfärdsutskott tar sin utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, dess bäring på social hållbarhet präglat av tolerans, tillit, delaktighet och människors lika värde. Detta vill vi särskilt applicera på tre områden under det kommande verksamhetsåret. Det ena handlar om gränsöverskridande vård, främjat av utvecklad e-hälsa, gemensam användning av sjukvårdsresurser vid gränsområden och genom att motarbeta gränshinder som uppstår. Ett särskilt överbryggande verktyg är framtagande av en gemensam e-identifikation vilket öppnar många möjligheter för gränsöverskridande aktiviteter i de nordiska länderna.
Ett andra fokus för Mittengruppens arbete är jämställdhet och dess potential som katalysator för tillväxt utifrån OECD-rapporten Is the last mile the Longest – Economic gains from Gender Equality in Nordic Countries. Jämställdhet, med lika förutsättningar och frihet från diskriminering eller utnyttjande är en universell rättighet alla innevånare i Norden förtjänar.
En tredje prioritering för Mittengruppen rör främjandet av civilrättsliga samarbetsformer. Det nordiska rättsliga samarbetet som upprättades med Helsingforskonventionen 1962 har luckrats upp och sett fokus flyttas till EU-rätten. För att åter främja ett integrerat nordiskt lagstiftningsarbete menar vi att de olika nordiska rättsdatabaserna kan tillgängliggöras för ett gemensamt beredningsarbete. Det skulle också bidra till att motverka nya gränshinder och förbättra kontakter mellan rättsliga instanser i norden.
Att mera effektivt använda Nordiskt välfärdscenters tjänster och kunskaper i utvecklingen av hälso- och sjukvården, det förebyggande folkhälsoarbetet, samt integrationen i Norden.

Fokuspunkter:
– Gränsöverskridande vård och e-identitet
– Jämställdhet
– Förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

Bred säkerhet, nordisk EU-koordination och tyskt-nordiskt fredsförmedlingssamarbete
Sommarens skogsbränder och värmeböljan har aktualiserat frågan om inre säkerhet – eller samhällssäkerhet – som har varit ett viktigt tema för Mittengruppen sedan länge. Mittengruppen fortsätter främja det breda säkerhetsbegreppet i det nordiska samarbetet genom att arbeta för att få fram en separat redogörelse om samhällssäkerhet till Nordiska rådets session, samt genom att föreslå en ”Stoltenberg II” – dvs. en rapport som omfattar nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i en bred mening.
För att främja nordiskt inflytande i EU kommer Mittengruppen verka för att de nordiska ministrarna talar med varandra mer och oftare inför EU:s ministermöten. Erfarenheten visar att Norden, när vi koordinerar vår insats, kan vinna mycket gehör för våra idéer och initiativ. Att tala med varandra inför viktiga internationella möten är ett kostnadseffektivt och obyråkratiskt sätt att nå mer nordiskt inflytande i världen.
I 2016 satte Mittengruppen i gång tanken om nordiskt fredsförmedlingssamarbete. Tanken har fått en bra mottagning både i Nordiska rådet och av åskådare utanför. Ett land som skulle lämpa sig för samarbete är Tyskland, evt. i form av ett nordiskt-tyskt partnerskap inom fredsförmedling. Det här är någonting som Mittengruppen kommer att undersöka och bygga vidare under 2019.
Gränshinder fortsätter som en hög prioritet för Mittengruppen. Ofta handlar det om relativt små byråkratiska hinder som kan avskaffas antingen direkt av de ansvariga myndigheterna eller genom ett politiskt beslut från den ansvariga ministern om att prioritera det nordiska gränslösa området.

Fokuspunkter:
– Säkerhet i en bred mening
– Nordisk koordination inför EU:s ministermöten
– Nordiskt-tyskt partnerskap inom fredsförmedling
– Gränshinder, genom att få fackministrarna prioritera Norden

Mötestidpunkter
21. januari, Island
8. april, Danmark (Temasession)
6-8 augusti, Röros, Norge (sommarmöte)
2. september, Finland
28. oktober, Sverige (Session)

 

Tidigare verksamhetsplaner

2018

Mittengruppen är den största av Nordiska rådets fem partigrupper. Vi arbetar för en smidig vardag för Nordens medborgare. Centralt i detta är att de nordiska länderna samarbetar effektivt inom EU för att säkerställa den fria rörligheten inom Norden.

Kunskap och kultur
Mittengruppen betonar kulturens egenvärde och betydelse för välbefinnande och livskraft. I detta sammanhang vill vi få från Nordiska ministerrådet en kulturpolitisk redogörelse som innehåller en rapport om kulturens betydelse för förståelse människor emellan. Vi vill dessutom fortsätta arbetet för att avskaffa geoblockering på digitala tv-tjänster mellan de nordiska länderna och därmed se till att de nordiska ländernas public-service kanaler är tillgängliga för alla invånare i Norden.

Tillväxt och utveckling
Mittengruppen arbetar för att få fram en revision av den nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad från 1982. Vid sidan fäster vi särskild uppmärksamhet vid yrkeskvalifikationer och deras godkännande tvärs över de nordiska gränserna. På transportområdet har vi särskild fokus på gränsområden och fungerande förbindelser, speciellt innovativa och resurseffektiva trafikförbindelser. Ytterligare vill vi jobba vidare med frågan om hållbar turism i Norden, samt särskilt ren nordisk mat som en konkurrensfaktor. På energiområdet skall vi följa upp Jorma Ollilas rapport.

Klimat och hållbarhet
Mittengruppen fortsätter arbetet för att minska plastavfall och övergödning i Norden, med särskilt fokus på havsmiljöerna. Mittengruppen bevakar också sjösäkerhet i Arktis och ett förbud mot tungolja i Arktis. På energiområdet kommer vi att komma med initiativ som främjar tanken om en
gemensam och gränslös nordisk energimarknad. Vi kommer att fortsätta arbeta för att främja konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringen och för gemensamma nordiska spelregler för plattformsekonomin som ett verktyg för delningsekonomin. Hållbara transportmöjligheter inom
turism, speciellt i Arktis och metoder för att motverka övergödning av Östersjön kommer vara nya teman under år 2018.

Välfärd
Mittengruppen arbetar för godkännande av elektronisk ID inom Norden. Denna fråga, samt frågan om elektronisk bipacksedel, har direkt koppling till EU:s lagstiftning. Vi vill genom ett nordiskt agerande i förhållande till EU-kommissionen garantera att de nordiska länderna kan på dessa två
områden samarbeta smidigt och framtidsorienterat. Ytterligare, gällande hälsovård, vill vi uppmuntra till nordiska samarbetsavtal gällande spetskompetens över gränserna, t.ex. inom transplantationer eller kritiska förlossningar, generellt enligt de linjerna som föreslås i Bo Könbergs rapport.
Gränsregionerna är av särskild betydelse för oss, när det gäller t.ex. möjlighet till gränsöverskridande sjukvård och ambulanstjänster. Mittengruppen vill också följa noggrant det arbete som pågår på Nordiska ministerrådets sida om integration av nyanlända. Mittengruppen fortsätter att aktivt arbeta med jämställdhet i alla sektorer. Särskilt vill vi fortsätta hitta lösningar och tätare samarbete för att motarbeta och förebygga människohandel, t.ex. genom åtgärder för att minska på efterfrågan.

Säkerhets-, utrikes- och EU-politik
Mittengruppen är en aktiv grupp inom utrikes- och säkerhetspolitik. Vi skall fortsätta arbeta för att förstärka Nordiska rådets roll och kunnande på detta område, bl. a. genom att inrätta ett separat utrikes- och säkerhetsutskott. Vi vill också förstärka det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO)
ytterligare, och har särskilt betoning på att den parlamentariska uppföljningen förstärks. Vi har fokus på civil beredskap och samhällssäkerhet inför de växande gemensamma hybridhoten. Det civila samhällets medborgarorganisationer spelar en viktig roll för ett tryggt och inkluderande samhälle och
därmed för den yttre säkerheten. Inom utrikespolitik fortsätter vi med fokus på fredsförmedlingssamarbete mellan de nordiska länderna, samt de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi vill främja nordisk samsyn på olika internationella och globala arenor, bl.a. EU och FN. EU-samarbetet är viktigt för Mittengruppens arbete, och vi kommer att jobba för ett tätare nordiskt EU-samarbete efter Brexit, både i lagstiftningsprocessernas tidiga skede och i implementeringsskedet, där vi föreslår en nordisk konsekvensbedömning.

Mötestidpunkter
23. januari, Sverige
9. april, Akureyri, Island
14.-16. augusti, Färöarna
12. september, Grönland
29. oktober, Norge

 

2017

I 2017 arbetar Mittengruppen aktivt för att förstärka nordiska samarbetets roll och påverkan. Vi vill att samarbetet leder till konkreta resultat som de nordiska ländernas medborgare har nytta av, och som bidrar till deras säkerhet samt en mer fredlig omvärld.

Gränshinder

Mittengruppen ska fortsatt aktivt medverka för att riva hinder till fri rörelse mellan de nordiska länderna. Bekämpandet av gränshinder ska ske på en så konkret nivå som möjligt, ett föredömligt exempel är en nordisk informationstjänst för företag. Vårt förslag om att underlätta mobilitet mellan de nordiska länderna ska följas upp och bevakas så att åtgärder kommer. I varje utskott ska vi analysera och driva förslag till avveckling av besvärande och försvårande gränshinder.

Gränslös nordisk sjukvård, nordiskt medborgarskap, invandring, extremism

Vi kommer att fortsätta uppföljningen av Könberg-rapporten angående gränslös nordisk sjukvård. Ytterligare kommer vi att följa upp vårt eget initiativ angående ett nordiskt medborgarskap genom att skapa diskussion särskilt med medborgarsamhällets olika aktörer. Vi kommer också att medverka för en balanserad diskussion kring invandring och flyktingar, samt bidra till nordiska lösningar när det gäller att bekämpa extremism och våld.

Fredsförmedling, konfliktlösning, människorättigheter, Nordens ”brand”

Vi jobbar aktivt för att få fram ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna på området konfliktlösning och fredsförmedling. Vi skall få en status över rekommendationerna i Stoltenberg-rapporten från 2009 samt föreslå en ”Stoltenberg II” inom området samhällssäkerhet eller alternativt inom fredsbyggande. Ytterligare kommer vi att uppmana de nordiska länderna till ett tätare samarbete för att förstärka mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten samt för att bekämpa människohandel. Vi kommer också att följa noggrant de nordiska ländernas samarbete när det gäller Nordens globala roll och ställning.

De nordiska universitetens globala ställning, ett nordiskt TV-pris

Vår målsättning under 2017 blir att förstärka de nordiska universitetens globala ställning. Till detta hör att vi för fram ett initiativ för att skapa en nordisk stipendieordning för studerande som kommer till Norden från icke-EU länder, samt om stöd till studenter från världens konfliktområden. Vi kommer också att följa upp vårt eget initiativ angående ett nordiskt TV-pris.

Plastavfall, cirkulär ekonomi, medborgarnas roll i klimatförändringen, delningsekonomin

Under 2017 skall vi jobba för att de nordiska regeringarna tar åtgärder för att drastiskt minska mängden av plastavfall. Cirkulär ekonomi och bioekonomi såväl som en hållbar framtid är sådana områden som Mittengruppen kommer främja genom förslag och spörsmål under 2017. Ytterligare kommer vi att föra fram initiativ angående medborgarnas roll i klimatförändringen samt om delningsekonomins olika aspekter för de nordiska konsumenterna. Vi kommer också bevaka finska ordförandeskapet i Arktiska rådet, med början 2017.

Gränsöverskridande infrastrukturprojekt, ungdomsarbetslöshet, integration av nyanlända

Vi kommer att arbeta för gemensamma gränsöverskridande infrastrukturprojekt och samarbete kring strukturella lösningar som är av betydelse också för närliggande länder. Det gäller inte bara de stora infrastrukturstråken. För att invånarnas vardag ska fungera bättre och handel, övrigt näringsliv och arbetsmarknad kunna vara en grund för levande gränstrakter krävs samarbete för avskaffande av administrativa och andra hinder. Ungdomsarbetslöshet och integration av nyanlända är den största och viktigaste utmaningen på arbetsmarknaden och Mittengruppen vill aktivt bidra till gemensamma lösningsmodeller.  Mittengruppen kommer också att följa noggrant hur det nordiska samarbetet för att bekämpa skatteparadis fortskrider.

Nordiskt EU-samarbete 

Mittengruppen jobbar för att det skall finnas flera positiva exempel på lyckat nordiskt EU-samarbete. Vi vill bidra till att Nordiska rådets samtliga utskott under året kommer med minst ett konkret inspel på detta område. Vi kommer att följa upp noggrant hur detta samarbete utvecklas på ministerrådets sida. Därtill kommer vi bevaka mer nordiskt samarbete inför implementering av större EU-direktiv och förordningar på nationell nivå.

Mötestidpunkter

24. januari, Norge

3. april, Sverige, Vårmöte

18. augusti, Sommarmöte

19. september, Island

30. oktober, Finland (Nordiska rådets session), Höstmöte