Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2021

Under 2020 har corona-krisen gjort synlig nordiska samarbetets brister och problem. Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna sätter upp en gemensam utredning för att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer. Ytterligare vill Mittengruppen att en nordisk corona-kommission granskar hanteringen av den pågående pandemin och ger förslag till hur det nordiska samarbetet kan användas för att främja bekämpningen och mildra konsekvenser av framtida pandemier.

Pandemin har ändrat på Nordiska rådets mötesstruktur. Mötena har ordnats digitalt, och mötesfrekvensen har till dels ökat. Generellt kan man säga att pandemin har lett till en helt ny tid inom det nordiska samarbetet. De digitala lösningarna ger möjligheter till fler sammanträden utan fler resor. Samtidigt hotas kärnan i det nordiska samarbetet, om inte möjligheten till fysiska möten bibehålls parallellt med de digitala mötena. Balansen mellan de digitala och de fysiska mötena är strategiskt avgörande för nordiska samarbetets framtid.

I 2021 kommer Mittengruppen att

 • Arbeta för att de nordiska länderna tar lärdomen av coronakrisen och lyfter den gemensamma krisberedskapen till en ny nivå
 • Verka för en hållbar återhämtning av ekonomin efter coronakrisen
 • Satsa på digitala möten i nordisk regi, men samtidigt värna de fysiska grupp- och utskottsmötena, som utgör kärnan i det nordiska samarbetet
 • Ha ledande roll i Nordiska rådet, då Bertel Haarder (V) blir rådspresident, Ketil Kjenseth (V) leder Utskottet för ett hållbart Norden, Kjell-Arne Ottosson (KD) leder Utskottet för kunskap och kultur, och Anders Eriksson (ÅF) blir vice ordförande för Utskottet för tillväxt och utveckling.

Utskottet för kunskap och kultur

Under 2021 kommer Mittengruppen att följa noggrant effekten av ändringar inom Nordiska ministerrådets budget från och med 2021, särskilt effekten av nedskärningarna på kultur-, utbildnings- och forskningsområdet.

Mittengruppen fortsätter arbeta att det skall vara lätt att arbeta, flytta och utbilda sig tvärs över de nordiska gränserna. Under det kommande året kommer Mittengruppen att har mer fokus på utbildningsområdet, särskilt på språkförståelse bland barn och unga. Därtill vill Mittengruppen styrka minoritetsspråkens ställning, särskilt inom utbildningen. I den förbindelse vill vi förhöra med personer som talar nordiska minoritetsspråk för att få idéer och förslag till förbättringar. Ömsesidig språkförståelse är ett viktigt element för samarbetet mellan de nordiska länderna.

För Mittengruppen är det ytterst viktigt att alla skall kunna ha nytta av sina yrkeskvalifikationer i samtliga nordiska länder. Därför vill vi fortsätta arbeta för att ta bort detta gränshinder som hindrar mobiliteten för studerande och arbetande i Norden. Vi vill också fortsätta arbetet för att avskaffa geoblockeringen mellan de nordiska länderna.

I 2021 kommer Mittengruppen att fokusera på

 • Effekten av nedskärningarna inom Nordiska ministerrådets budget på kultur-, utbildnings- och forskningsområdet
 • Mobilitet för studerande i Norden och godkännande av yrkeskvalifikationer
 • Avskaffandet av geoblockering i Norden
 • Nordisk språkförståelse bland barn och unga
 • Ökad kunskap av nordiska minoritetsspråk
 • Livslångt lärande och kompetensutveckling

Utskottet för ett hållbart Norden

Mittengruppen ser den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen som århundrades möjlighet för Norden. Norden ska ligga i framkant i hållbarhetsarbetet i förhållande till EU, men också globalt. Under år 2021 kommer Mittengruppen att fokusera på olika aspekter av den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen.

Mittengruppen kommer fortsätta ta initiativ kring hur Norden kan öka på klimatsänkor med hjälp av innovationer. Mittengruppen kommer också fortsätta arbetet med hur smarta designlösningar och träbygge kan minska klimatbelastningen. Mittengruppen vill att vi i Norden ger konsumenter och företag möjligheter att delta i den cirkulära ekonomin genom ökad materialspårning, tydligare standarder och en gemensam marknad för andrahandsmaterial. Mittengruppen vill säkerställa att Norden gör en gemensam strategi för att hantera avfall från vindkraftverk i takt med att utrustningen förnyas. Mittengruppen vill att Norden, genom både Nordiska rådet och de nordiska EU-medlemsländernas MEP:ar, ges en aktiv roll i uppdateringen av EU:s gemensamma arktiska strategi med tydliga hållbarhets- och miljöprioriteringar.

I 2021 kommer Mittengruppens fokuspunkter vara

 • Utveckling av innovativa kolsänkor i Norden
 • Design och träbygge för en mer cirkulär och hållbar byggnadssektor, med beaktande av regionala skillnader
 • Utveckling av en gemensam nordisk marknad för andrahandsmaterial, tydligare produktstandarder och garantier för produkters reparerbarhet gentemot EU
 • Utveckling av en gemensam nordisk strategi för hanteringen och återvinningen av utrustningen från vindkraftverk i takt med att den byts ut
 • Delaktighet i processen för en uppdaterad arktisk strategi i EU

Utskottet för välfärd i Norden

Mittengruppen arbetar för ett starkt och effektivt nordiskt samarbete för hälsa, jämställdhet och välfärd.

Inom hälsoområdet arbetar Mittengruppen för att e-hälsa som just nu växer fram i Norden harmoniseras så att medborgare i våra nordiska länder kan använda recept, hänvisningar och läkemedel i hela Norden.

Därutöver vill vi fokusera på harmoniseringen av socialförsäkringsrättigheter över hela Norden så att arbetspendling över gränser underlättas.

Sist men inte minst vill Mittengruppen fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Här föreligger särskilt fokus på att motarbeta förtryck av, och otrygghet för unga kvinnor samt på att säkra en större transparens omkring könsskillnader gällande lön och ledaransvar.

I 2021 kommer Mittengruppen att arbeta för att

 • Elektronisk ID (e-ID) skall fungera tvärs över de nordiska gränserna
 • Få fram ett nordiskt e-journalsystem, som säkrar patientsäkerheten och bättre sjukvård i de nordiska länderna
 • Få en harmoniserad välfärdsnivå inom Norden oavsett EU-medlemskap
 • Förstärka tillgängligheten till socialförsäkringssystem i alla delar av Norden
 • Lösa jämställdhetsproblem, inte minst vad gäller förtryck och diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället
 • Motarbeta antibiotikaresistens genom förstärkt EU-lagstiftning

Utskottet för tillväxt och utveckling

Mittengruppen arbetar för ett öppet, innovativt, grönt och konkurrenskraftigt Norden. Vi arbetar för att trygga och utveckla den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, där arbetet för att validera fackliga kvalifikationer är särskilt viktigt.

Mittengruppen vill arbeta för att förstärka de tvärgående transportvägarna mellan länderna, med målsättningen om att ha mer effektivitet och mer uppdaterad teknologi.

Mittengruppen ser också möjligheten att främja hållbar turism i Norden, samt koordinering och harmonisering av den nordiska byggbranschen.

I 2021 kommer Mittengruppen att arbeta för att

 • Tidsomställningen inom EU leder till att de nordiska länderna (förutom Island, Färöarna och Grönland) i framtiden hör till samma tidszon
 • Reformer av personnummersystem i de nordiska länderna skall ta hänsyn till den nordiska aspekten
 • Få fram en nordisk betalmarknad (t.ex. gränsöverskridande Mobile Pay)
 • Trygga och utveckla den nordiska arbetsmarknaden
 • Skapa hållbara gränsöverskridande transportlösningar
 • Förstärka nordisk hållbar turism
 • Få fram ömsesidigt godkännande av studentrabatter i kollektivtrafik
 • Harmonisera den nordiska byggindustrin
 • De nordiska länderna skall godkänna yrkeskvalifikationerna tvärs över gränserna

Presidiet

Mittengruppen talar för ett mer formaliserat nordiskt utrikes- och försvarssamarbete. Ytterligare vill Mittengruppen – särskilt efter pandemin – att det nordiska beredskapssamarbetet, samt samarbetet generellt inom samhällssäkerhet lyfts upp till samma nivå med det nordiska utrikes- och försvarssamarbetet. Mittengruppen vill därmed följa upp noggrant rekommendationerna i Nordiska rådets samhällssäkerhetsstrategi, som antogs i slutet av 2019. Mittengruppen vill att den nordiska regionen är beredd och möter tillsammans framtida kriser – i rak motsats till det som hänt under coronakrisen eller under invandringskrisen i slutet av 2015, då de nordiska länderna, med nästan ingen förhandskonsultation med varandra, stängde sina gränser och valde mycket annorlunda strategier i förhållande till krisen.

Förstärkt nordiskt EU-samarbete och koordination fortsätter som Mittengruppens prioritet. Vår vision är att de nordiska länderna har gemensamma målsättningar som de tillsammans aktivt för fram i EU. Som minimum vill vi att de nordiska länderna informerar varandra om sina positioner inför EU-beslut. Ibland är det nödvändigt att länderna stöttar varandra i sådana ärenden som kanske är mindre viktiga för andra men har stor betydelse för ett land.

För att bättre kunna hantera frågorna kring nordiskt EU-engagemang bör Nordiska rådet fortsättningsvis satsa på att EU finns högt uppe på dagordningen för presidiet och särskilt fackutskotten.

Generellt anser Mittengruppen att de nordiska länderna behöver visa mycket mer solidaritet mot varandra för att nå sådant som vi inte kan nå som enstaka länder, både i EU och i andra internationella fora. Ett sätt att göra detta är genom att förstärka ministrarnas engagemang i nordiskt samarbete.

I och med revisionen av EU:s arktiska politik är det en central målsättning för Mittengruppen att de nordiska länderna agerar koordinerat i förhållande till arktisk politik.

I 2021 fokuserar Mittengruppen på

 • Ökad prioritet till samhällssäkerhet i nordiskt samarbete
 • Bättre nordisk EU-koordination
 • Ministrarnas närvaro och engagemang i det nordiska samarbetet
 • EU:s revision av arktiska politik

Mötestidpunkter i 2021

OBS! Mötestidpunkterna kan ändras till följd av corona-pandemin

25 januari, digitalt gruppmöte, förmöten i utskottsgrupperna och styrelsemöte

12 april, digitalt gruppmöte (föreningens vårmöte) och förmöten i utskottsgrupperna

24 juni, digitalt gruppmöte och förmöten i utskottsgrupperna på förhand till Nordiska rådets temasession

4-5 september, Sigtuna, Sverige, sommarmöte

6 september, Stockholm, Sverige, gruppmöte och styrelsemöte

1 november, Köpenhamn, Danmark, gruppmöte (föreningens höstmöte) och styrelsemöte i samband med Nordiska rådets session

 

 

 

TIDIGARE VERKSAMHETSPLANER

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2020
Under det kommande året vill Mittengruppen med utgångspunkt från visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region arbeta för stärkt nordisk samhörighet och nytta. För Mittengruppen finns en rad prioriteringar till Nordiska rådets fyra utskott och presidium. De anges nedan.

Utskottet för utbildning och kultur i Norden
Mittengruppen värdesätter arbetet med att eliminera gränshinder i Norden. Det gäller också på utbildnings- och kulturområdet, där i synnerhet geoblockering och utbildningar som inte ömsesidigt erkänns skapar kulturella och fysiska hinder i Norden. När utbildningskvalifikationer inte erkänns hämmas mobiliteten för nordiska studerande och arbetare. Frågan om geoblockering är högt prioriterad för Mittengruppen. Vi har i utskottet för kultur och utbildning lagt ett medlemsförslag där vi yrkat på en avskaffad geoblockering och mött en bred uppbackning. För Mittengruppens medlemmar i utskottet kommer också vikten av ömsesidigt erkända utbildningar stå i fokus.
Ett tredje fokus för Mittengruppens arbete i utbildnings- och kulturutskottet är den nordiska språkförståelsen för barn och unga i Norden. Idag är detta på stark reträtt. Ömsesidig språkförståelse är viktigt för den nordiska samhörigheten och för det framtida samarbetet mellan de nordiska länderna.
Slutligen vill Mittengruppen arbeta för en strategisk genomlysning av hela kultur- och utbildnings- och forskningsområdet i Norden. Det bör sedan utgöra en utgångspunkt för arbetet och prioriteringarna på området.

Sammanfattningsvis vill Mittengruppen göra följande prioriteringar inom utskottets ramar:
– Avskaffa geoblockeringen i Norden
– Främja mobiliteten för studerande i Norden och ömsesidigt erkänna utbildningskvalifikationer
– Öka den nordiska språkförståelsen hos barn och unga, speciellt genom ett starkt stöd till Norden i skolan
– Möjliggöra minoritetsspråkens fortlevnad
– En strategisk genomlysning av hela kultur-, utbildnings- och forskningsområdet i Norden

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden
Mittengruppen vill arbeta för ett innovativt, grönt och konkurrenskraftigt Norden. Vi vill växla upp arbetet med att skapa en gemensam nordisk arbetsmarknad, i detta är arbetet med validering av yrkeskvalifikationer särskilt angeläget. Mittengruppen arbetar för att stärka de tvärgående transportnoderna mellan länderna, här bör hänsyn tas till effektivitet och uppdaterad teknik. Det finns också anledning att främja hållbar turism i Norden. En aktuell process i Norden just nu är också samordningen och harmoniseringen av den nordiska byggindustrin. Den rapport av Jorma Ollila Strong today, stronger tomorrow (2017), som lade upp en färdplan för hur de nordiska länderna kan samarbeta för morgondagens energilösningar, utgör en utgångspunkt får Mittengruppens arbete i energifrågorna.

Fokuspunkter:
– Gränsöverskridande transportlösningar
– Hållbar turism och gemensamt erkännande av studentrabatter på kollektivtrafik
– Harmonisering av byggindustrin
– Godkännande av yrkeskvalifikationer och utveckling av den gemensamma arbetsmarknaden
– Utveckling av gemensam arbetsförmedling, med grund i Nordjobb
– Förnybar energi

Utskottet för välfärd i Norden
I utskottet för välfärd i Norden arbetar Mittengruppen för ett starkt och effektivt nordiskt samarbete för hälsa, jämställdhet och välfärd.
Under hälsoområdet arbetar vi för tillskapandet av ett e-journalsystem där medborgare i våra nordiska länder kan använda recept, hänvisningar och läkemedel i hela Norden. I detta gäller särskilt att det framväxande samarbetet för hälsa och välfärd inom EU inte skapar en hälsoklyfta mellan de nordiska länder beroende på om de är EU-medlemmar eller inte.
Därutöver bör utskottet fokusera på harmoniseringen av socialförsäkringsrättigheter över hela Norden. Detta gör sig gällande för till exempel sjuksköterskor och läkare som arbetar över gränser med särskild relevans för Mittengruppens arbete i välfärdsutskottet.
Sist men inte minst vill utskottet fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Här föreligger särskilt fokus på att motarbeta förtryck av, och otrygghet för unga kvinnor samt på att säkra en större transparens omkring könsskillnader gällande lön och ledaransvar.
Konkret vill vi:
– Arbeta för tillskapandet av ett e-journalsystem, som säkrar patientsäkerheten och bättre sjukvård i de nordiska länderna.
– Arbeta för att de nordiska länderna upprätthåller en harmoniserad välfärdsnivå oavsett EU-medlemskap.
– Att tillgängligheten till socialförsäkringssystem stärks i alla delar av Norden.
– Att jämställdhetsproblem adresseras, inte minst vad gäller förtryck och diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället.
Utskottet för hållbar utveckling i Norden
Mittengruppen ser den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen som århundrades möjlighet för Norden. Norden ska ligga i framkant i hållbarhetsarbetet och den gröna omställningen. Under 2020 kommer Mittengruppen att fokusera på olika aspekter av dessa två.
Mittengruppen kommer lyfta fram förslag om hur Norden kan öka på klimatsänkor med hjälp av innovationer. Mittengruppen kommer också fortsätta arbetet med hur smarta designlösningar och träbygge kan minska klimatbelastningen. Mittengruppen vill att vi i Norden ger konsumenter möjligheter att delta i den gröna omställningen och att konsumentskydd och arbete mot antibiotikaresistens fortsättningsvis försvaras i Europaparlamentet.

Fokuspunkter:
– Utveckling av innovativa kolsänkor i Norden
– Design och träbygge för en mer cirkulär och hållbar byggnadssektor, med beaktande av regionala skillnader
– Förlängning av produkters livslängd och garantier för produkters reparerbarhet
– Lobbying för nordiska linjedragningar ifråga om konsumentskydd och antibiotikaresistens

Presidiet
Bred säkerhet, nordisk EU-koordination och ett stärkt engagemang för de nordiska ländernas regeringar. Det är Mittengruppens målsättningar för arbetet i presidiet under 2020.
Mittengruppen fortsätter främja det breda säkerhetsbegreppet i det nordiska samarbetet genom arbetet i den presidiegemensamma kommittén för samhällssäkerhet till Nordiska rådets session.
För att främja nordiskt inflytande i EU kommer Mittengruppen verka för att de nordiska ministrarna talar med varandra mer och oftare inför EU:s ministermöten. Erfarenheten visar att Norden, när vi koordinerar vår insats, kan vinna mycket gehör för våra idéer och initiativ. Att tala med varandra inför viktiga internationella möten är ett kostnadseffektivt och obyråkratiskt sätt att nå mer nordiskt inflytande i världen.
På samma sätt är det angeläget att de nordiska ministrarnas närvaro i Nordiska rådet stärks. De nordiska ländernas gemensamma styrkor behöver löpande värnas och utvecklas – detta kräver ett starkt engagemang från samtliga regeringar i regionen.
Gränshinder fortsätter som en hög prioritet för Mittengruppen. Ofta handlar det om relativt små byråkratiska hinder som kan avskaffas antingen direkt av de ansvariga myndigheterna eller genom ett politiskt beslut från den ansvariga ministern om att prioritera det nordiska gränslösa området.
Situationen i världen föranleder speciell uppmärksamhet till de diplomatiska relationerna mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena och Kina, USA och Ryssland. Norden måste försäkra sig om att de arktiska områdena förvaltas också i framtiden med hållbarhet och lokala intressen i åtanke, och att de arktiska områdenas totalsäkerhet får speciell uppmärksamhet.

Fokuspunkter:
– Säkerhet i en bred mening
– Nordisk koordination inför EU:s ministermöten
– Ett stärkt nordiskt engagemang från regeringarna i Norden
– Gränshinder, genom att få fackministrarna prioritera Norden
– Hållbarhet och säkerhet i de arktiska områdena

 

Mötestidpunkter 2020
27-28 januari, Danmark
30-31 mars, Finland, (Temasession)
22-23 juni utskottsmöten
12-14  september Mittengruppens sommarmöte
14-15 september, Norge
26-29 oktober, Reykjavik, Island (Session)

 

Tidigare verksamhetsplaner

 

Verksamhetsplan för Mittengruppen i Nordiska rådet för 2019
Mittengruppen vill se större synergier och helhetstänk mellan de olika sakområdena. Agenda 2030 förutsätter åtgärder för välmående och hållbarhet som kräver multidisciplinärt samarbete. Då Mittengruppen ser en potential till synergier, så kommer gruppen närma sig ärenden ur fler perspektiv än ett.

Geoblockering och språkförståelse
I 2019 kommer Mittengruppen att fortsätta arbeta för att avskaffa geoblockering, som förhindrar de nordiska medborgarna att se grannländernas tv-program digitalt. Geoblockering utgör en omfattande barriär för ömsesidig språkförståelse och kulturutväxling i Norden. Dessa kan också främjas genom en tidig insats i skolorna, samt genom att främja mobiliteten för studerande och forskare i de nordiska universiteten.

Fokuspunkter:
– Avskaffande av geoblockering, samproduktion av nordiska tv-serier
– Ökad mobilitet för nordiska studeranden i Norden och garanterat mottagande av internationella studerande som i sitt hemland är i en sårbar situation
– Tidiga satsningar på nordisk språkförståelse i skolorna

Energisäkerhet, järnvägar och karbonfångst
Mittengruppen vill under 2019 arbeta vidare med Jorma Ollilas rapport och önskar å få belyst flera sidor runt frågan om energisäkerhet. Både hur norden kan samarbete bättre for å producera tillräcklig bärkraftig energi och ut från ett samhällssäkerhetsperspektiv. På transportområdet har vi särskild fokus på gränsområden och fungerande förbindelser, särskilt järnvägar. I tillägg vill vi följa upp arbetet med Hyperloop. Ytterligare vill vi jobba for att främja nordiskt samarbete om utbyggning av karbonfångst och lagring.

Fokuspunkter:
– Energisäkerhet – hållbar energiproduktion och samhällssäkerhet
– Fungerande transport på gränsområden, särskilt järnvägar
– Nordiskt samarbete om karbonfångst och lagring

Cirkulär ekonomi och den gröna omställningen
Mittengruppen ser den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen som århundradets möjlighet för Norden. Norden ska ligga i framkant i hållbarhetsarbetet och den gröna omställningen. Under 2019 kommer Mittengruppen att fokusera på olika aspekter av dessa två. Vi kommer också att fortsätta arbeta för en Nordisk Grön Bank som kan i framtiden finansiera relevanta initiativ inom de nämnda områdena. Mittengruppen kommer lyfta fram förslag om hur Norden kan minska på klimatbelastningen. Mittengruppen vill att vi i Norden drar nytta av potentialen i jordbruk och transport i klimatarbetet och den gröna omställningen.

Fokuspunkter:
– Nordisk Grön Bank
– Hållbart byggande
– Matsäkerhet i ljuset av de förändrade väderkonditionerna
– Innovativa lösningar för att bekämpa övergödningen av Östersjön
– Flygbränslets utveckling i Norden
– Hydrogen och CO2 –lagring – nordiskt projekt i klimatomställningen
– Plastavfallsinsamling och implementeringen av plaststrategin
– Offentlig upphandling av plastprodukter

Gränsöverskridande vård, e-identitet, jämställdhet och civilrättsligt samarbete
Mittengruppens arbete i Nordiska rådets välfärdsutskott tar sin utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, dess bäring på social hållbarhet präglat av tolerans, tillit, delaktighet och människors lika värde. Detta vill vi särskilt applicera på tre områden under det kommande verksamhetsåret. Det ena handlar om gränsöverskridande vård, främjat av utvecklad e-hälsa, gemensam användning av sjukvårdsresurser vid gränsområden och genom att motarbeta gränshinder som uppstår. Ett särskilt överbryggande verktyg är framtagande av en gemensam e-identifikation vilket öppnar många möjligheter för gränsöverskridande aktiviteter i de nordiska länderna.
Ett andra fokus för Mittengruppens arbete är jämställdhet och dess potential som katalysator för tillväxt utifrån OECD-rapporten Is the last mile the Longest – Economic gains from Gender Equality in Nordic Countries. Jämställdhet, med lika förutsättningar och frihet från diskriminering eller utnyttjande är en universell rättighet alla innevånare i Norden förtjänar.
En tredje prioritering för Mittengruppen rör främjandet av civilrättsliga samarbetsformer. Det nordiska rättsliga samarbetet som upprättades med Helsingforskonventionen 1962 har luckrats upp och sett fokus flyttas till EU-rätten. För att åter främja ett integrerat nordiskt lagstiftningsarbete menar vi att de olika nordiska rättsdatabaserna kan tillgängliggöras för ett gemensamt beredningsarbete. Det skulle också bidra till att motverka nya gränshinder och förbättra kontakter mellan rättsliga instanser i norden.
Att mera effektivt använda Nordiskt välfärdscenters tjänster och kunskaper i utvecklingen av hälso- och sjukvården, det förebyggande folkhälsoarbetet, samt integrationen i Norden.

Fokuspunkter:
– Gränsöverskridande vård och e-identitet
– Jämställdhet
– Förstärkt nordiskt civilrättsligt samarbete

Bred säkerhet, nordisk EU-koordination och tyskt-nordiskt fredsförmedlingssamarbete
Sommarens skogsbränder och värmeböljan har aktualiserat frågan om inre säkerhet – eller samhällssäkerhet – som har varit ett viktigt tema för Mittengruppen sedan länge. Mittengruppen fortsätter främja det breda säkerhetsbegreppet i det nordiska samarbetet genom att arbeta för att få fram en separat redogörelse om samhällssäkerhet till Nordiska rådets session, samt genom att föreslå en ”Stoltenberg II” – dvs. en rapport som omfattar nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i en bred mening.
För att främja nordiskt inflytande i EU kommer Mittengruppen verka för att de nordiska ministrarna talar med varandra mer och oftare inför EU:s ministermöten. Erfarenheten visar att Norden, när vi koordinerar vår insats, kan vinna mycket gehör för våra idéer och initiativ. Att tala med varandra inför viktiga internationella möten är ett kostnadseffektivt och obyråkratiskt sätt att nå mer nordiskt inflytande i världen.
I 2016 satte Mittengruppen i gång tanken om nordiskt fredsförmedlingssamarbete. Tanken har fått en bra mottagning både i Nordiska rådet och av åskådare utanför. Ett land som skulle lämpa sig för samarbete är Tyskland, evt. i form av ett nordiskt-tyskt partnerskap inom fredsförmedling. Det här är någonting som Mittengruppen kommer att undersöka och bygga vidare under 2019.
Gränshinder fortsätter som en hög prioritet för Mittengruppen. Ofta handlar det om relativt små byråkratiska hinder som kan avskaffas antingen direkt av de ansvariga myndigheterna eller genom ett politiskt beslut från den ansvariga ministern om att prioritera det nordiska gränslösa området.

Fokuspunkter:
– Säkerhet i en bred mening
– Nordisk koordination inför EU:s ministermöten
– Nordiskt-tyskt partnerskap inom fredsförmedling
– Gränshinder, genom att få fackministrarna prioritera Norden

Mötestidpunkter
21. januari, Island
8. april, Danmark (Temasession)
6-8 augusti, Röros, Norge (sommarmöte)
2. september, Finland
28. oktober, Sverige (Session)

 

2018

Mittengruppen är den största av Nordiska rådets fem partigrupper. Vi arbetar för en smidig vardag för Nordens medborgare. Centralt i detta är att de nordiska länderna samarbetar effektivt inom EU för att säkerställa den fria rörligheten inom Norden.

Kunskap och kultur
Mittengruppen betonar kulturens egenvärde och betydelse för välbefinnande och livskraft. I detta sammanhang vill vi få från Nordiska ministerrådet en kulturpolitisk redogörelse som innehåller en rapport om kulturens betydelse för förståelse människor emellan. Vi vill dessutom fortsätta arbetet för att avskaffa geoblockering på digitala tv-tjänster mellan de nordiska länderna och därmed se till att de nordiska ländernas public-service kanaler är tillgängliga för alla invånare i Norden.

Tillväxt och utveckling
Mittengruppen arbetar för att få fram en revision av den nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad från 1982. Vid sidan fäster vi särskild uppmärksamhet vid yrkeskvalifikationer och deras godkännande tvärs över de nordiska gränserna. På transportområdet har vi särskild fokus på gränsområden och fungerande förbindelser, speciellt innovativa och resurseffektiva trafikförbindelser. Ytterligare vill vi jobba vidare med frågan om hållbar turism i Norden, samt särskilt ren nordisk mat som en konkurrensfaktor. På energiområdet skall vi följa upp Jorma Ollilas rapport.

Klimat och hållbarhet
Mittengruppen fortsätter arbetet för att minska plastavfall och övergödning i Norden, med särskilt fokus på havsmiljöerna. Mittengruppen bevakar också sjösäkerhet i Arktis och ett förbud mot tungolja i Arktis. På energiområdet kommer vi att komma med initiativ som främjar tanken om en
gemensam och gränslös nordisk energimarknad. Vi kommer att fortsätta arbeta för att främja konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringen och för gemensamma nordiska spelregler för plattformsekonomin som ett verktyg för delningsekonomin. Hållbara transportmöjligheter inom
turism, speciellt i Arktis och metoder för att motverka övergödning av Östersjön kommer vara nya teman under år 2018.

Välfärd
Mittengruppen arbetar för godkännande av elektronisk ID inom Norden. Denna fråga, samt frågan om elektronisk bipacksedel, har direkt koppling till EU:s lagstiftning. Vi vill genom ett nordiskt agerande i förhållande till EU-kommissionen garantera att de nordiska länderna kan på dessa två
områden samarbeta smidigt och framtidsorienterat. Ytterligare, gällande hälsovård, vill vi uppmuntra till nordiska samarbetsavtal gällande spetskompetens över gränserna, t.ex. inom transplantationer eller kritiska förlossningar, generellt enligt de linjerna som föreslås i Bo Könbergs rapport.
Gränsregionerna är av särskild betydelse för oss, när det gäller t.ex. möjlighet till gränsöverskridande sjukvård och ambulanstjänster. Mittengruppen vill också följa noggrant det arbete som pågår på Nordiska ministerrådets sida om integration av nyanlända. Mittengruppen fortsätter att aktivt arbeta med jämställdhet i alla sektorer. Särskilt vill vi fortsätta hitta lösningar och tätare samarbete för att motarbeta och förebygga människohandel, t.ex. genom åtgärder för att minska på efterfrågan.

Säkerhets-, utrikes- och EU-politik
Mittengruppen är en aktiv grupp inom utrikes- och säkerhetspolitik. Vi skall fortsätta arbeta för att förstärka Nordiska rådets roll och kunnande på detta område, bl. a. genom att inrätta ett separat utrikes- och säkerhetsutskott. Vi vill också förstärka det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO)
ytterligare, och har särskilt betoning på att den parlamentariska uppföljningen förstärks. Vi har fokus på civil beredskap och samhällssäkerhet inför de växande gemensamma hybridhoten. Det civila samhällets medborgarorganisationer spelar en viktig roll för ett tryggt och inkluderande samhälle och
därmed för den yttre säkerheten. Inom utrikespolitik fortsätter vi med fokus på fredsförmedlingssamarbete mellan de nordiska länderna, samt de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi vill främja nordisk samsyn på olika internationella och globala arenor, bl.a. EU och FN. EU-samarbetet är viktigt för Mittengruppens arbete, och vi kommer att jobba för ett tätare nordiskt EU-samarbete efter Brexit, både i lagstiftningsprocessernas tidiga skede och i implementeringsskedet, där vi föreslår en nordisk konsekvensbedömning.

Mötestidpunkter
23. januari, Sverige
9. april, Akureyri, Island
14.-16. augusti, Färöarna
12. september, Grönland
29. oktober, Norge